Co nového přinese nový stavební zákon?

Vláda schválila návrh stavebního zákona a návrh změnového zákona. Co nový stavební zákon přinese?

Cílem návrhů je zjednodušení a zkrácení přípravy staveb pro zvýšení konkurenceschopnosti České republiky, především přinést reorganizaci úřadů, integrace a digitalizace povolovacího procesu.

Zásadní změnou bude vytvoření nové soustavy státní stavební správy. Ústředním správním orgánem bude Nejvyšší stavební úřad. Vzniknou krajské stavební úřady, které budou nadřízenými správními orgány stávajících obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Specializovaný stavební úřad bude vykonávat působnost stavebního úřadu ve věcech vyhrazených staveb (tj. dálnic, drah, významných energetických zařízení atd.), včetně staveb souvisejících, jež by jinak byly v působnosti krajského stavebního úřadu nebo obecního stavebního úřadu. Vytvoření nové struktury státní stavební správy odstraní nedostatky v činnosti stavebních úřadů a dotčených orgánů, navíc by oddělením státní správy od samosprávy na úrovni krajů měla zmizet i hrozba systémové podjatosti, která plyne ze spojeného modelu veřejné správy.

Návrhy usilují o integraci významné části dosavadních dotčených orgánů do stavebních úřadů. U většiny neintegrovaných dotčených orgánů se má změnit forma jejich závazného stanoviska na vyjádření. Velké množství povolovacích procesů se sloučí do jediného řízení o povolení stavby. Dojde tak ke zrušení duality územního a stavebního řízení.

Digitalizace

Má dojít ke komplexní digitalizaci stavební agendy od územně plánovacích dokumentací, přes digitální technickou mapu, projektové dokumentace staveb až po elektronický spis stavebních úřadů. Digitálně řízený proces stavebního řízení po dodání návrhu včetně projektové dokumentace a po kontrole věcné správnosti automaticky upozorní všechny, kdo se k takovému návrhu mají v rámci úřadu i mimo něj vyjádřit. Navíc také digitalizace procesu umožní nahlížet stavebnímu úřadu, dotčeným orgánům a účastníkům řízení v jeden okamžik do stejných podkladů.

V odvolacím řízení se zavádí apelační princip (nadřízený orgán rozhodnutí sám změní, nebude ho pouze rušit a věc vracet).

Význam nástrojů územního plánování má být posílen (oproti původnímu záměru se nemění forma územně plánovací dokumentace coby opatření obecné povahy na právní předpis). Vznikne územní rozvojový plán pro celé území státu. K vadám řízení o vydání opatření obecné povahy, o nichž nelze mít důvodně za to, že mohly mít vliv na zákonnost, popřípadě správnost napadeného opatření obecné povahy, se nebude přihlížet.

Nový stavební zákon míří do poslanecké sněmovny.

Co dalšího si můžete přečíst? Už víte o zrušení daně z nabytí nemovitostí?